Αμφίβια

Ερπετά

Εμφάνιση ανά Ερευνητή Καταγραφής


Andrén

    Vipera graeca

Arntzen

    Triturus ivanbureschi

Bedriaga

    Blanus strauchi
    Hellenolacerta graeca
    Lacerta trilineata
    Podarcis erhardii
    Podarcis milensis
    Anguis graeca
    Hyla orientalis

Beerli

    Pelophylax cerigensis
    Pelophylax cretensis

Bibron

    Algyroides moreoticus
    Podarcis peloponnesiacus
    Ablepharus kitaibelii
    Ophiomorus punctatissimus
    Algyroides nigropunctatus

Boettger

    Pelobates syriacus

Bonnaterre

    Elaphe quatuorlineata

Bory de Saint-Vincent

    Algyroides moreoticus
    Podarcis peloponnesiacus
    Ablepharus kitaibelii
    Ophiomorus punctatissimus

Boulenger

    Rana graeca
    Podarcis vaucheri

Camerano

    Pelophylax bedriagae

Duméril

    Algyroides nigropunctatus

Eichwald

    Platyceps najadum

Eiselt

    Anatololacerta finikensis

Eversmann

    Darevskia praticola

Fitzinger in Bonaparte

    Rana dalmatina

Fleischmann

    Telescopus fallax

Forskål

    Trionyx triunguis
    Chalcides ocellatus

Gayda

    Pelophylax kurtmuelleri

Geoffroy Saint-Hilaire

    Malpolon insignitus

Gmelin

    Testudo hermanni
    Dolichophis caspius

Gray

    Montivipera xanthina

Heppich

    Pelophylax cerigensis
    Pelophylax cretensis

Hotz

    Pelophylax cerigensis
    Pelophylax cretensis

Ilgaz

    Ophiomorus kardesi

Kaliontzopoulou

    Podarcis levendis

Karaman

    Triturus macedonicus
    Pelobates balcanicus

Kornilios

    Ophiomorus kardesi

Kumlutas

    Ophiomorus kardesi

Kyriakopoulou-Sklavounou

    Pelophylax epeiroticus

Lacépède

    Hierophis viridiflavus

Laurenti

    Ichthyosaura alpestris
    Bufotes viridis
    Chamaeleo africanus
    Lacerta viridis
    Podarcis muralis
    Coronella austriaca
    Hierophis gemonensis
    Zamenis longissimus
    Natrix tessellata

Lehrs

    Podarcis ionicus

Lichtenstein

    Zootoca vivipara

Linnaeus

    Salamandra salamandra
    Bufo bufo
    Bombina bombina
    Bombina variegata
    Hyla arborea
    Rana temporaria
    Caretta caretta
    Chelonia mydas
    Emys orbicularis
    Testudo graeca
    Laudakia stellio
    Anguis fragilis
    Chamaeleo chamaeleon
    Hemidactylus turcicus
    Tarentola mauritanica
    Lacerta agilis
    Heremites auratus
    Eryx jaculus
    Dolichophis jugularis
    Zamenis situla
    Natrix natrix
    Vipera ammodytes
    Vipera berus
    Eretmochelys imbricata

Lymberakis

    Ophiomorus kardesi
    Podarcis levendis

Martin

    Eirenis modestus

Merrem

    Xerotyphlops vermicularis

Mertens

    Anatololacerta pelasgiana

Mylonas

    Podarcis levendis

Ménétriés

    Ophisops elegans

Nilson

    Vipera graeca

Pallas

    Pelophylax ridibundus
    Pseudopus apodus
    Podarcis tauricus
    Elaphe sauromates

Pieper

    Lyciasalamandra helverseni

Poulakakis

    Podarcis levendis

Rafinesque-Schmaltz

    Podarcis siculus

Raxworthy

    Lissotriton schmidtleri

Reuss

    Hemorrhois nummifer

Schmidtler

    Anatololacerta finikensis

Schneider

    Pelophylax epeiroticus

Schoepff

    Trachemys scripta
    Testudo marginata

Shaw

    Lithobates catesbeianus

Sofianidou

    Pelophylax epeiroticus

Steindachner

    Lyciasalamandra luschani
    Mediodactylus kotschyi

Tunner

    Pelophylax cerigensis
    Pelophylax cretensis

Uzzell

    Pelophylax cerigensis
    Pelophylax cretensis

Valakos

    Podarcis levendis

Valenciennes

    Mauremys rivulata

Vandelli

    Dermochelys coriacea

Werner

    Anguis cephallonica
    Anatololacerta anatolica
    Podarcis gaigeae
    Macrovipera schweizeri

Wettstein

    Podarcis cretensis

Wielstra

    Triturus ivanbureschi

Wolterstorff

    Lissotriton graecus

Προηγούμενη Σελίδα
Επάνω
 

Διαφημίσεις

Συνδεδεμένοι Χρήστες

Έχουμε 20 επισκέπτη/ες

Επισκεψιμότητα

3953959 επισκέπτες συνολικά