Αμφίβια

Ερπετά

Εμφάνιση ανά Επιστημονική Ονομασία


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  

A

    Ablepharus kitaibelii
    Algyroides moreoticus
    Algyroides nigropunctatus
    Anatololacerta anatolica
    Anatololacerta finikensis
    Anatololacerta pelasgiana
    Anguis cephallonica
    Anguis fragilis
    Anguis graeca

B

    Blanus strauchi
    Bombina bombina
    Bombina variegata
    Bufo bufo
    Bufotes viridis

C

    Caretta caretta
    Chalcides ocellatus
    Chamaeleo africanus
    Chamaeleo chamaeleon
    Chelonia mydas
    Coronella austriaca

D

    Darevskia praticola
    Dermochelys coriacea
    Dolichophis caspius
    Dolichophis jugularis

E

    Eirenis modestus
    Elaphe quatuorlineata
    Elaphe sauromates
    Emys orbicularis
    Eretmochelys imbricata
    Eryx jaculus

F

G

H

    Hellenolacerta graeca
    Hemidactylus turcicus
    Hemorrhois nummifer
    Heremites auratus
    Hierophis gemonensis
    Hierophis viridiflavus
    Hyla arborea
    Hyla orientalis

I

    Ichthyosaura alpestris

J

K

L

    Lacerta agilis
    Lacerta trilineata
    Lacerta viridis
    Laudakia stellio
    Lissotriton graecus
    Lissotriton schmidtleri
    Lithobates catesbeianus
    Lyciasalamandra helverseni
    Lyciasalamandra luschani

M

    Macrovipera schweizeri
    Malpolon insignitus
    Mauremys rivulata
    Mediodactylus kotschyi
    Montivipera xanthina

N

    Natrix natrix
    Natrix tessellata

O

    Ophiomorus kardesi
    Ophiomorus punctatissimus
    Ophisops elegans

P

    Pelobates balcanicus
    Pelobates syriacus
    Pelophylax bedriagae
    Pelophylax cerigensis
    Pelophylax cretensis
    Pelophylax epeiroticus
    Pelophylax kurtmuelleri
    Pelophylax ridibundus
    Platyceps najadum
    Podarcis cretensis
    Podarcis erhardii
    Podarcis gaigeae
    Podarcis ionicus
    Podarcis levendis
    Podarcis milensis
    Podarcis muralis
    Podarcis peloponnesiacus
    Podarcis siculus
    Podarcis tauricus
    Podarcis vaucheri
    Pseudopus apodus

Q

R

    Rana dalmatina
    Rana graeca
    Rana temporaria

S

    Salamandra salamandra

T

    Tarentola mauritanica
    Telescopus fallax
    Testudo graeca
    Testudo hermanni
    Testudo marginata
    Trachemys scripta
    Trionyx triunguis
    Triturus ivanbureschi
    Triturus macedonicus

U

V

    Vipera ammodytes
    Vipera berus
    Vipera graeca

W

X

    Xerotyphlops vermicularis

Y

Z

    Zamenis longissimus
    Zamenis situla
    Zootoca vivipara

Προηγούμενη Σελίδα
Επάνω
 

Διαφημίσεις

Συνδεδεμένοι Χρήστες

Έχουμε 16 επισκέπτη/ες

Επισκεψιμότητα

3958878 επισκέπτες συνολικά