Αμφίβια

Ερπετά

Εμφάνιση ανά Χρονιά Καταγραφής


2018

    Ophiomorus kardesi

2013

    Triturus ivanbureschi

2008

    Podarcis levendis

1994

    Pelophylax cerigensis
    Pelophylax cretensis

1988

    Vipera graeca
    Lissotriton schmidtleri

1986

    Anatololacerta finikensis

1984

    Pelophylax epeiroticus

1963

    Lyciasalamandra helverseni

1959

    Anatololacerta pelasgiana

1952

    Podarcis cretensis

1940

    Pelophylax kurtmuelleri

1935

    Macrovipera schweizeri

1930

    Podarcis gaigeae

1928

    Pelobates balcanicus

1922

    Triturus macedonicus

1906

    Lissotriton graecus

1905

    Podarcis vaucheri

1902

    Anatololacerta anatolica
    Podarcis ionicus

1894

    Anguis cephallonica

1891

    Lyciasalamandra luschani
    Rana graeca

1890

    Hyla orientalis

1889

    Pelobates syriacus

1886

    Hellenolacerta graeca
    Lacerta trilineata
    Podarcis erhardii

1884

    Blanus strauchi

1882

    Pelophylax bedriagae
    Podarcis milensis

1881

    Anguis graeca

1870

    Mediodactylus kotschyi

1849

    Montivipera xanthina

1839

    Algyroides nigropunctatus

1838

    Rana dalmatina
    Eirenis modestus

1834

    Darevskia praticola
    Hemorrhois nummifer

1833

    Mauremys rivulata
    Algyroides moreoticus
    Podarcis peloponnesiacus
    Ablepharus kitaibelii
    Ophiomorus punctatissimus

1832

    Ophisops elegans

1831

    Platyceps najadum
    Telescopus fallax

1827

    Malpolon insignitus

1823

    Zootoca vivipara

1820

    Xerotyphlops vermicularis

1814

    Podarcis tauricus

1811

    Elaphe sauromates

1810

    Podarcis siculus

1802

    Lithobates catesbeianus

1792

    Trachemys scripta
    Testudo marginata

1790

    Elaphe quatuorlineata

1789

    Testudo hermanni
    Dolichophis caspius
    Hierophis viridiflavus

1775

    Trionyx triunguis
    Pseudopus apodus
    Chalcides ocellatus

1771

    Pelophylax ridibundus

1768

    Ichthyosaura alpestris
    Bufotes viridis
    Chamaeleo africanus
    Lacerta viridis
    Podarcis muralis
    Coronella austriaca
    Hierophis gemonensis
    Zamenis longissimus
    Natrix tessellata

1766

    Eretmochelys imbricata

1761

    Bombina bombina
    Dermochelys coriacea

1758

    Salamandra salamandra
    Bufo bufo
    Bombina variegata
    Hyla arborea
    Rana temporaria
    Caretta caretta
    Chelonia mydas
    Emys orbicularis
    Testudo graeca
    Laudakia stellio
    Anguis fragilis
    Chamaeleo chamaeleon
    Hemidactylus turcicus
    Tarentola mauritanica
    Lacerta agilis
    Heremites auratus
    Eryx jaculus
    Dolichophis jugularis
    Zamenis situla
    Natrix natrix
    Vipera ammodytes
    Vipera berus

Προηγούμενη Σελίδα
Επάνω
 

Διαφημίσεις

Συνδεδεμένοι Χρήστες

Έχουμε 18 επισκέπτη/ες

Επισκεψιμότητα

3958779 επισκέπτες συνολικά